Sürdürülebilir çevre danışmanlık hizmetleri ile bir yıllık periyod boyunca çevresel konulardaki çalışmaları gerçekleştirmektedir. İşletmenizin büyüklüğüne göre aylık periyodik denetimler gerçekleştirilmektedir. Merkez bazlı telefon, fax, e-mail yolu ile sürekli danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır. Çevre danışmanlık konuları;

 

 1. Çevresel Ön Durum Tespiti

  Tüm işletme proseslerinin çevreye etkiler açısından incelenmesi, uygunsuzlukların ve düzeltme faaliyetlerinin belirlenmesi, tespit edilen hususların üst yönetime raporlanması gerçekleştirilmektedir.

 2. Atık Yönetim Planının Hazırlanması(Valiliğe verilmesi zorunludur)

  Bir yıl boyunca izlenerek kayıtlar tutulacak ve 1 yılın sonunda 3 yıllık “Atık Yönetim Planı” oluşturularak Valiliğe bildirim yapılacaktır.

 3. Atık Beyan Formlarının Hazırlanması

  Her yıl Şubat ayına kadar Çevre İl Müd. Verilmesi zorunludur.

 4. İzleme ve Ölçme Planının Oluşturulması ve Takibi

  Atık Bertaraf Yöntemlerinin ve Firmalarının Belirlenmesinde Teknik Destek

 5. Periyodik Denetimlerinin Yapılması ve Raporlanması

  İşyeri Çevre Mevzuatları açısından periyodik olarak denetlenecek ve raporlama yapılacaktır.

 6. Çevresel Acil Durum Planlarının Hazırlanması ve Tatbikatının Yapılması

  Periyodik olarak sızıntı-dökülme ye ilişkin tatbikat yapılacak ve raporlanacaktır.

 7. Çevre Bilinçlendirme Eğitimleri verilmesi;
  • Çevre Bilinci Eğitimi,
  • Atık Yönetim Eğitimi,
  • Çevre Mevzuatı Bilinçlendirme Eğitimi,
  • Çevre Etki Boyut Değerlendirmesi,
  • Çevresel Yasal Şartların İşletmelerde Uygulanma Yöntemleri,
  • Çevresel Kazaların Araştırılması, Önleme ve Müdahale Yöntemleri vb.
 8. Tehlikeli Atıkların Yönetimi

  Atık Yönetim Prosedürlerinin oluşturulması.

 9. Atık Azaltma Teknolojileri Konusunda Teknik Destek
 10. Atık Envanterinin Oluşturulması
 11. Tehlikeli Atık Alanlarının Oluşturulmasında Teknik Destek
 12. Atık Analizlerinin Yaptırılması
 13. Çevresel Acil Durum Planlarının Oluşturulması
 14. Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Firmanın Bilgilendirilme
 • Proje Tanıtım Dosyası

  ÇED belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve değerlendirilmesidir. ÇED'in amacı; ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu, çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmelerin çevreye yapabileceği tüm olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak, çevre kirlenmesine sebep olabilecek atık ve atıkların ne şekilde zararsız hale getirileceğini ve bu hususta alınacak tedbirleri belirten rapordur.

  ÇED'e Hangi Kurum, Kuruluş ve İşletmeler Tabidir? ÇED Süreci Nasıl İşler?

  ÇED Yönetmeliği'ne göre, ÇED Raporu'na tabi kurum, kuruluş ve işletmeler özelliklerine göre iki gruba ayrılmıştır.

  1- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği EK-1 listesinde yer alan veya Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından "ÇED Gerekli"dir kararı verilen projeler. Bu gruptaki her proje için özel bir formata göre ÇED Raporu hazırlanmaktadır.EK-1 Listesi

  2- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği EK-2 listesinde yer alıp ‘‘ÇED Gereklidir'' kararı verilen projeler için ÇED Raporu yazılması zorunludur. EK-2 Listesi

  ÇED Raporu'nun gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, proje sahibi, bir dilekçe ekinde Ek-IV' e göre hazırlayacağı üç adet Proje tanıtım dosyası ve eklerinde yer alan bilgi belgelerin doğru olduğunu belirtir taahhüt yazısını ve imza sirkülerini Bakanlığa sunar. Bakanlık, proje için hazırlanan proje tanıtım dosyasını Ek-IV de yer alan kriterler çerçevesinde toplam 25 işgünü içinde inceler. Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerde eksikliklerin bulunması halinde bunların tamamlanmasını proje sahibinden ister. Bu süreç sonucunda ÇED Gerekli" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilir. ÇED gerekli değildir kararı alınan faaliyetler için 5 iş günü askıda ilan ve halkın bilgilendirilmesi yapılır ve 5 yıl içinde yatırıma başlanmalıdır. ÇED Raporu hazırlanması gerektiren faaliyetler için; Bakanlık, planlanan faaliyetin belirtilen yerde gerçekleştirilmesinin mevzuat açısından uygun olup olmadığına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde yapacağı araştırma sonucunda karar verir. EK-1 listesinde yer alan faaliyetler için proje tanıtım dosyasının uygunluğu, halkın katılımıyla oluşturulan özel format yatırımcıya verilir ve bunun sonucunda hazırlanan ÇED Raporu Bakanlığa sunulur. EK-2 listesinde yer alan faaliyetler için ÇED gerekli kararı verilmişse, ÇED prosedürü uygulanır. ÇED gerektiren faaliyetler için hazırlanan proje tanıtım dosyası Bakanlığa sunulur. Bakanlıkça uygunluk yönünden incelenir ve inceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) kurulur. IDK Genel Değerlendirme Toplantısı ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri Bakanlık yetkileri ile proje sahibi ve/veya temsilcilerinden oluşur. Komisyonun Kapsam belirleme toplantısından önce, halkı yatırım hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere proje sahibi tarafından projenin gerçekleştirileceği yerde Bakanlık ile mutabakat sağlanarak belirlenen tarihte, halkın katılımı toplantısı düzenlenir. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinden önce proje sahibi tarafından, halkı bilgilendirmek amacıyla anket, seminer vb. çalışmalar yapılabilir. Komisyon çalışmalarından önce halkın katılımı sağlanmış olur. Komisyon tarafından projeye ilişkin olarak hazırlanacak olan ÇED Raporunun formatı belirlenir. Halkın Katılımı Toplantısındaki görüş ve öneriler de dikkate alınarak özel format ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu hazırlayacak çalışma grubu belirlenir. Halkın Katılımı, Bilgilenme, Kapsam Belirleme ve Özel Format verme işlemleri, 12 işgünü içerisinde tamamlanır. Özel formata uygun olduğu tespit edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, proje sahibi tarafından yeterli sayıda çoğaltılarak Bakanlığa sunulur. Bakanlık, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu incelemek ve değerlendirmek üzere yapılacak toplantının tarihini ve yerini belirten bir yazı ekinde raporu komisyon üyelerine gönderir. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu incelemek isteyenler, Bakanlık merkezinde veya İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş bildirebilirler. Valiliğe bildirilen görüşler Bakanlığa iletilir. Bu görüşler komisyon tarafından dikkate alınır. İnceleme, değerlendirme sürecinin tamamlanmasından sonra bildirilen görüşler dikkate alınmaz. Komisyon Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu, ilk inceleme değerlendirme toplantısından sonraki on işgünü içinde inceler ve değerlendirir. Komisyonun değerlendirmeleri, üyeler tarafından imzalanmış bir tutanakla saptanır. Nihai ÇED Raporu ile diğer belgelerin Bakanlığa sunulmasını takiben, inceleme Değerlendirme Komisyonu'nun Rapor hakkındaki kararını esas alarak, Bakanlık "ÇED Olumlu Karan" ya da "ÇED Olumsuz Karan" verir. 5 iş günü askıda ilan edilir ve 5 yıl içerisinde yatırıma başlanmalıdır.

 • Deşarj İzni Ve Ruhsat

  DEŞARJ İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Başvuru dilekçesi
  • Deşarj İzni Başvuru Formu (Tüm bilgiler doldurulmuş ve tesis yetkilisi tarafından imzalanmış olacaktır)
  • Genel blok akım şeması ve açıklaması (Arıtma tesisi ile ilgili olanlar da eklenecektir)
  • Tesis yerleşim planı (Vaziyet planı)
  • Arıtma Tesisi Proje Onay Belgesi 2005/5 sayılı Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Genelgesi hükümleri gereğince;
  • • 27 Nisan 2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış olan atıksu arıtma tesisleri için proje onayı gerekmektedir. Proje onayı olmayan atıksu arıtma tesisleri için proje onayı başvurusu istenecektir. • 27 Nisan 2004 tarihinden önce kurulmuş veya proje ihalesi yapılmış ancak inşaatı başlamamış olan atıksu arıtma tesisleri bu Genelge hükümlerinden muaf tutulacaktır. Ancak; işletmeler bu tarihinden önce atıksu arıtma tesislerini kurduklarını, proje ihalesini yaptıklarını veya inşaatına başladıklarını resmi bir belge ile ispatladıkları taktirde; deşarj izin işlemleri için, atıksu arıtma tesisine ait proje raporu ve atıksu arıtma tesisine ait planların bulunması yeterli olacaktır.
  • Atıksu analiz raporları (En az üç adet kompozit numune analiz sonucu)
  • • Analizlerin Çevre ve Orman Bakanlığından Ön Yeterlilik/Yeterlilik Belgesi bulunan Laboratuarlarda yaptırılması gerekmektedir • Numuneler İl Müdürlüğümüz personeli tarafından alınacaktır
  • İşletme kanalizasyon akım şeması veya altyapı projesi. Atıksu Arıtma Tesisi, Deşarj noktası ve koordinatları (GPS Koordinatları), Alıcı Ortam yeri belirtilecek
  • Fosseptik kullanımı varsa ve fosseptiğin vidanjörle çekildiğine dair belge, makbuz v.s.
  • Atıksuların arıtılması sonucu oluşacak arıtma çamurlarının tasfiye ve bertarafına ilişkin bilgiler
  • ÇED Yönetmeliği kapsamında görüş yazısı
  • A) İşletme ruhsatı veya yapı kullanma izni VARSA başvuru dosyasına eklenecek B) İşletme ruhsatı veya yapı kullanma izni YOKSA • 12.10.2004 tarihinden önce kurulmuş olan tesisler; bu tarihinden önce faaliyette olduklarını resmi bir belge ile ispatlayacak (Su, elektrik, doğalgaz faturası, belediyesinde alınmış resmi yazı v.b.) • 12.10.2004 tarihinden sonra kurulmuş olan tesisler için inşaat ruhsatı dosyaya eklenecektir
  • Gelecek 5 yıl için öngörülen değişikliklere ilişkin bilgiler
  • İlgili yönetmeliklere uyulacağına dair noter onaylı taahhütname
  • İşletmeye ait fotoğraflar (CD ortamında sunulacaktır.) (İşletme sahası, atıksu kaynakları, arıtma tesisi girişi, arıtma tesisi üniteleri, arıtma tesisi çıkışı, deşarj noktası vb.)
  • Proje onay başvuru formu
  • İş termin plan formu
  • Genelge 2005-5
  • Genelge 2006-15
  • Genelge 2006-21

  DKK RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER

  • Bağlı olduğu Şube Müdürlüğünden alınmış Kanal Katılım bedellerinin ödendiğine dair belge
  • Arıtma tesisi olanlar için mes'ul Mühendis sözleşmesi ve/veya 4 aylık çalışma belgesi.
  • AAB borcunun olmadığını gösterir belge (ilgili Ruhsat Müdürlüklerince verilecektir).
  • Vergi sicil numarası ve bağlı olduğu vergi dairesi./li>
  • Binaya ait yapı ruhsatı veya iskan belgesi (içme suyu havzasında faaliyet gösteren firmalar için)
  • Tapu fotokopisi ve adres bilgileri (içme suyu havzasında faaliyet gösteren firmalar için)
 • Yer Seçim İzinleri

  1. SINIF GSM YER SEÇİMİ-TESİS İZNİ İÇİN İSTENEN BELGELER

  • Dilekçe
  • Tapu, Çap (Yeni tarihli)
  • Kiracı ise kullanım amacına uygun Kira Kontratı
  • Noterden mal sahibinin Muvafakatnamesi
  • Roperli Kroki (Aplikasyon Krokisi)
  • İnsaat İstikamet Rölevesi
  • Krokili İmar Durumu
  • Kurma İzni Belgesi (Bölge Çalışma Müdürlüğünden)
  • İtfaiye onaylı Mimari Avan Proje (1/50 ya da 1/100'lük) 3 adet
  • Şirketin Ticari Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri

  AKARYAKIT İSTASYONLARI YER SEÇİMİ - TESİS İZNİ İÇİN İSTENEN BELGELER

  • Dilekçe
  • Tapu, Çap (Yeni tarihli)
  • Krokili İmar Durumu
  • İnşaat İstikamet Rölevesi
  • Roperli Kroki (Aplikasyon Krokisi)
  • Noterden mal sahibinin Muvafakatnamesi
  • 1/1000'lik ve 1/5000'lik Meclis Kararları
  • UTK (Ulaşım ve Trafik Komisyon) Kararı
  • Kurma İzni Belgesi (Bölge Çalışma Müdürlüğünden)
  • İtfaiye onaylı Avan Proje (1/50 veya 1/100'lük) 3 adet
  • Kiracı ise kullanım amacına uygun Kira Kontratı
  • Şirketin Ticari Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri
 • Emisyon İzinler

  EMİSYON İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1) Dilekçe (Dilekçe Örneği)

  2) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereği ÇED Gerekli Değildir veya ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED Yönetmeliği Kapsam Dışı Yazısı.

  3) Gazete İlanı (İzne tabi tesislerin A listesinde yer alan tesisler için emisyon ön izni aşamasında Yönetmeliğin 8.maddesinin (d) bendinin 2.fıkrasında belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanmalıdır.)

  4) Emisyon İzni Başvuru Formu

  5) 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita ve tesisin kurulu bulunduğu alanın topoğrafik koşulları da dikkate alınarak uluslararası geçerliliği olan Hava Kirliliği Dağılım Modellemesi kullanarak Hava Kalitesine Katkı Değerini hesaplayan ve gösteren dağılım modelini ve model çıktısının CD ortamında sunulması. (Yönetmeliğin Ek-2'de verilen kütlesel debi değerlerini aşan ve Hava Kalitesi Ölçümü gereken izne tabi tesislerin A listesinde yer alan tesisler için)

  6) İzne tabi tesislerin listesinde yer alan tesisler için; tesisin de içerisinde yer aldığı alanın/bölgenin en son yapılan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve notları veya 1/5000'lik Nazım İmar Planı ve notları veya 1/1000'lik Uygulama İmar Planı ve notları, yetkili merciinin bu plan- notların hazırlanmadığını onaylaması halinde bu bölgelerdeki tesis etki alanını tanımlayan uydu fotoğrafları veya işletmeci tarafından hazırlanacak kroki haritaların üzerinde arazi kullanım durumları (sanayi, yerleşim birimleri, orman, tarım alanı vb. belirlenecek),

  7) Tesis etki alanı için, tesisin çevresinde yer alan sanayi, yerleşim yerleri, orman ve tarım alanları ile ilgili detaylı bilgiler (inceleme alanı çapı en az 2 km. olmalıdır.)

  8) Ayrıntılı ve açıklamalı proses iş akım şeması (akım şeması üzerinde emisyon kaynakları işaretlenecektir.),

  9) Tesis alanındaki birimlerin arazi yerleşim planları ile birimlerin içerisindeki ünitelerin yerleşim planları (plan üzerinde emisyon kaynakları gösterilecek)

  10) Tesisin genel yerleşimi ve ölçüm yapılan ünite ve noktaların fotoğrafları,

  11) İzne tabi tesislerin A listesinde yer alan tesisler için meteorolojik veriler (yıllık ve aylık min./max./ort sıcaklık, rüzgar hızı ve yönü, bulutluluk vb. değerler, atmosferik kararlılık), Yetkili merci gerekirse A Listesinde yer alan tesisler için saatlik verileri de isteyebilir. İzne tabi tesislerin B listesinde yer alan tesisler için modelleme yapılmasının gerekli olduğu hallerde bu meteorolojik veriler kullanılır.

  12) Emisyon Ölçüm Raporu

  13) Kapasite Raporu veya kapasite raporunda yer alan bilgilere haiz yetkili kurumdan alınmış belge,

  14) Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerini yerine getireceğine dair Taahhütname, (Taahhütname Örneği) 15) Üretimde kullanılacak hammaddeler, yardımcı maddeler, ürünler ve yan ürünler Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3

  16) Valilik tarafından yerinde yapılan incelemeye dayalı olarak hazırlanan teknik rapor (emisyon izni başvuru aşamasında ve emisyon izin belgesi verilmesi aşamasında)

  17) Yönetmelik eki olan Emisyon Ön İzni ve Emisyon İzni Almaya Esas Teşkil Edecek Dokümanlarla İlgili Yönerge'de belirtilen diğer bilgi ve belgeler

  18) İzin dosyasında yer alan tüm bilgi, belge, emisyon ve hava kalitesi ölçüm raporu ve diğer bilgilerin elektronik ortamda (CD vb.) verilmesi,

  19) 12 Ekim 2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak yapı kullanma izni, (Emisyon Ön İzin Başvurularında gerekli değildir.)

  20) Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma izni, (Emisyon Ön İzin Başvurularında gerekli değildir.)

 • Çevre İzinleri

  GSM RUHSATI NEDİR?

  Gayrisıhhî Müessese (Sıhhi Olmayan İşletme) faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir.

  I. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Nedir?

  Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerleridir.

  II. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Nedir?

  Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerleridir.

  III. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Nedir?

  Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması gereken işyerleridir.

  Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler: Büyükşehir Belediyesi, (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Madde 7j.)

  GSM RUHSATI HANGİ MERCİLERDEN ALINIR?

  İl ve ilçe belediyelerine kayıtlı işletmeler; ilgili belediyeden Belediye sınırı içerisinde bulunmayan işletmeler; İl Özel İdareler'den Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan işletmeler; OSB Bölge Müdürlüğü'nden GSM RUHSATI ALINIRKEN DANIŞMANLIK KAPSAMINDA VERİLEN HİZMETLER:

  Dilekçe ve Başvuru Formunun Hazırlanması Çed Muafiyet Belgesi (Gerekli İse İzin) Alınması Emisyon, Deşarj, Tehlikeli Atık Muafiyet Belgesi (Gerekli İse İzin) Alınması İtfaiye Raporu Alınması Su Abone Bağlantı Yazısı Alınması Kanalizasyon Bağlantı Yazısı Alınması Borcu Yoktur Belgesi Alınması Gerekli İse Kapasite Raporu Hazırlanması Gerekli İse İşletme Belgesi Hazırlanması Gerekli Diğer Belgelerin Firmadan Alınıp Dosyanın Hazırlanması Başvuru ve Takip İşlemleri. RUHSATSIZ OLARAK FAALİYET GÖSTEREN MÜESSESELER

  Mevcut ve ruhsatsız olarak faaliyet gösteren Müesseselerden:

  a) Yeri, Geçerli imar planlarına uygun olan Müesseselere bu yönetmelik hükümlerine göre ruhsat almaları için süre verilir. Bu süre 6 ayı geçemez. Bu müesseselerin, çevre kirliliklerinin önem arz etmesi halinde, gerekli önlem alınıncaya kadar ilgili birim veya Müdürlüğünün teklifi ve kurul kararı ile faaliyetleri durdurulabilir.

  b) Yeri, Geçerli imar planlarına uygun olmayan, ancak Çevre ve Toplum Sağlığı açısından olan zararlı etkileri, alınabilecek bir takım önlemlerle giderilebilecek durumda olanlara Madde 18′deki esaslar çerçevesinde Geçici çalışma izni verilir.

  c) Yeri, Geçerli imar planlarına uygun olmayan müesseselerden çevre ve toplum sağlığı açısından olan zararlı etkileri, alınacak önlemlerle giderilemeyecek durumda olanlar, faaliyetten men edilir.

  MÜESSELERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER VE SINIF DEĞİŞİKLİĞİ

  Müessesenin yenilenme, kullanılan teknolojiyi değiştirme, kapasiteyi arttırma, yeni üretim faaliyeti ilavesi vb. değişiklikleri yapabilmesi için, bu değişiklikleri gösteren belge ve projeler ile Madde 9′da belirtilen Makama başvurması zorunludur.

  İlgili birim veya Müdürlükçe söz konusu belge ve projeler üzerinde ve gerekirse Müessese yerinde yapılacak incelemeler sonucunda, Müessesenin bir alt sınıf veya gene bulunduğu sınıf kapsamına girmiş olduğu belirlenirse yeniden Açma ruhsatı alması gerekmektedir. Ancak bu durumlarda Arıtma Sistemi kurması veya varsa yeterli duruma getirmesi gibi Çevre Koruma Önlemleri alınması şeklinde kararlar verilebilir.

  Söz konusu değişiklikler sonucu Müessesinin bir üst sınıf kapsamına girdiği belirlenirse bu durumda

  a) Sınıf değişikliği Geçerli imar planı açısından uygunsa değişiklik projeleri onaylanır ve müesseseyi yeniden açma ruhsatı almak üzere başvurarak yasal prosedürü tamamlaması için süre verilir. Bu süre 6 ayı geçemez. Verilen süre içinde değişiklikleri ruhsata bağlanamayan Müesseselerin ruhsat alınıncaya kadar, mümkünse sadece değişiklik kısımlarının, aksi halde tümünün faaliyeti durdurulur.

  b) Sınıf Değişikliği Geçerli imar planı açısından uygun değilse, söz konusu değişiklikleri izin verilmez. Müessese, ancak sahip olduğu ruhsat şartlarında çalışabilir ve yukarıda belirtilen, yapmayı planladığı değişiklikleri sınıfına göre mutlaka ilgili birim veya Müdürlüğe bildirmek zorundadır. Aksi halde yasal işlem yapılır.

  Daha üst sınıftan ruhsat alması gerektiği halde, Çevre ve Toplum Sağlığı açısından zarar göstermemesi, bulunduğu ortama uyum göstermesi durumlarında bazı Müesseselerin sınıfları ilgili Müdürlüğün teklifi, kurul kararı ve yetkili makamın onayı ile değiştirilebilir.

  c) İlgili Müdürlük veya birimden gerekli izin alınmadan yapılan proje değişikliği ve eklerin mevzuata uygunluğu saptandığı takdirde konu ile ilgili harç ve ücretlerin üç katı alınır. Mevzuata aykırı değişiklik ve ekler verilen sürede yasal durumuna getirilmediği durumlarda değiştirilen kısım veya eklentiler, gerekli görüldüğü durumda tüm işyeri faaliyetten men edilir.Hiçbir şekilde ruhsata bağlanamayacak durumda olan Müesseselere taşınmaları için süre veriler. Bu süre 12 ayı geçmez. İşletmenin önemi, kapasitesi ve taşınma faaliyetlerine göre gerektiğinde kurul kararı ile en fazla 6 ay daha ek süre verilebilir.

  RUHSATIN GEÇERLİLİĞİ

  G.S.M. ruhsatı, üzerinde yazılı müessese sahibi, sahipleri veya şirket adı ile tesisin yeri ve gerçekleştirilen faaliyet için geçerlidir. Bunlarda değişiklik olması durumunda aşağıdaki uygulama yapılır.

  a) Müessesenin yalnızca sahibi, sahipleri veya şirket adının değişmesi sonucu hukuki yapısında değişiklik olması durumunda değişikliği izleyen bir ay içinde müessesenin sınıfına göre ilgili Birim veya Müdürlüğe başvurulur.

  b) Devir yapılan işyerlerinde mimari büyüme olmaması aranır. Motor ve donanımda eklentiler var ise yeni proje (eklentiler belirtilerek) verilir. İşin türünün değişmesi veya mimari büyüme olduğu durumlarda yeni ruhsat verilirken aranan tüm koşullar aranır.

  c) Bir ay içerisinde devir için başvurmayan işyerlerinden; bir aydan altı aya kadar süre içinde başvuranlardan iki katı, altı aydan bir yıla kadar süre içinde başvuranlardan üç katı muayene ve kontrol ücreti alınır. Bir yıldan sonraki devir taleplerinde ise yeni alıyormuş gibi işlem yapılır.

  d) Müessese sahibinin ölümü halinde varisleri altı ay içinde başvurdukları takdirde normal, daha sonraki sürede ise iki kat ücret alınır.

  e) Devir yapılan müesseselere çevre ve toplum sağlığı açısından gerekli önlemler aldırılır.

  f) Müessese yerinin veya faaliyet konusunun değişmesi durumunda yeniden ruhsat alınması zorunludur.

 • Geçici Faliyet Belgesi

  Kapasite Raporu imalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren üretici/hizmet sahibine ait bilgilerle, makine ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgileri gösteren ve onayından itibaren üç yıl geçerliliği olan bir belgedir.

  Firmanızın yıllık üretim kapasitesi, şirketimizde konuyla ilgili uzman tarafından sizden tüm gerekli bilgiler alındıktan sonra, makine/tesisat, personel ve çalışma alanına göre hesaplanır ve rapor haline getirilir. Daha sonra kayıtlı olduğunuz esnaf ya da sanayi odasından onaylama işlemleri tarafımızdan takip edilir. Bu şekilde kapasite raporu hazırlama talimatı verdiğinizde firmanıza özel hazırlanmış rapor, hazır ve onaylanmış şekliyle size en geç 1 hafta içerisinde(olağandışı uygunsuz durumlar hariç) teslim edilir.

  Ayrıca firmamız kapasite raporunuzu hazırlayıp size sunduktan sonra da raporunuzu takip listesine kaydetmektedir. Bu sistem sayesinde, kapasite raporunuzun süresi dolduğunda firmamız size haber verecek, ve firmanızın mağdur olmamasını sağlayacaktır.

  GENÇ DANIŞMANLIK bünyesinde 2011 yılı itibariyle Kütahya ve çevre illerde yaklaşık 500 adet kapasite raporu hazırlama ve yenileme işlemleri yapılmıştır. Bu konudaki tecrübemizi sizlere hızlı ve güvenilir hizmet olarak sunmaktan gurur duyuyoruz.

  EKSPERTİZ RAPORU HAZIRLAMA

  5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu' nun 5. maddesi ve bu kanuna göre çıkartılan Oda Muamelat Yönetmeliğinin 41. maddesinde tanımlanan kapasite raporu düzenlenemeyecek gıda maddesi üreten işyeri statüsünde olan yerlere 5174 sayılı kanunun 26 ve Oda Muamelat Yönetmeliği' nin 27. maddesi uyarınca Ekspertiz Raporu düzenlenmekte ve onaylanmaktadır.

  KAPASİTE RAPORU YENİLEME

  Kapasite raporları düzenlendiği tarihten itibaren, firma tarafından değişiklik talebinde bulunulmaması veya Odalarca değişiklik tespit edilmemesi halinde üç yıl geçerlidir.

  Kapasite raporunda yer alan bilgilerin değişmesi halinde ya da kapasite raporunun 3 yıllık geçerlilik süresi dolmadan iki ay önce yenileme talebinde bulunulması gerekmektedir. Raporun yenilenmesi bürokratik işlemler sırasında problem çıkmaması açısından çok önemlidir.

  KAPASİTE RAPORU KULLANIM ALANLARI

  • Yatırım Teşvik Belgesi,
  • Dâhilde İşleme İzin Belgesi,
  • Sanayi Sicil Belgesi almında,
  • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
  • İş yeri açma ve çalıştırma raporlarının alınmasında,
  • Tarım Bakanlığıından gıda kayıt ve onay işlemlerinde,
  • Resmi ve özel ihalelerde,
  • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
  • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
  • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
  • İmalatçı belgesi alımında,
  • Vergi incelemelerinde,
  • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde, gerekli olmaktadır.

  Ayrıca ülkemizin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutması açısından firmalarımızın alması gereken bir belgedir.